School ondersteuningsprofiel (SOP)

Het onderwijs op OdyZee is vergaand aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep en van individuele leerlingen, zowel op het gebied van het gedrag als van de leerontwikkeling.

Belangrijke uitgangspunten van het onderwijs zijn: veiligheid, voorspelbaarheid en eenduidigheid.

Voor de doelgroep is een werkwijze gekozen die gebaseerd is op het sociaal competentiemodel en de gedragstherapeutische aanpak. Omdat de doelgroep  bestaat uit leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek (overwegend autisme), is er sprake van een therapeutische onderwijssetting waarin nauw wordt samengewerkt met de ouders van de leerlingen en met organisaties die betrokken zijn bij de behandeling. Er is sprake van doorgaande leerlijnen binnen de school op het gebied van de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het taak-werkgedrag en de leerontwikkeling op basis van een afgesproken aanbod in de vorm van kerndoelen en tussendoelen, methoden, programma’s, materialen en hulpmiddelen en evaluatie-instrumenten en –besprekingen (HGW).

Binnen de schoolsituatie wordt door de Commissie voor de Begeleiding voor elke leerling een diagnostische cyclus doorlopen, waarbij op basis van alle beschikbare informatie een integratief beeld wordt beschreven en een ontwikkelingsperspectief wordt geformuleerd. (HGD)

Protectieve factoren spelen hierin een belangrijke rol. Deze informatie wordt in de planmatige aanpak verder uitgewerkt in smart geformuleerde doelen en een op de individuele problematiek afgestemde aanpak.

De leraren en de onderwijsassistenten en andere ondersteuners die de planmatige aanpak uitvoeren spelen een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van emotioneel welbevinden, sociaal gedrag, taak-werkgedrag en de leerontwikkeling in de klas. Dit vraagt om een professionele houding waarin (na)scholing, zelfreflectie op en communiceren over de eigen attitude en concreet leerkrachtgedrag essentieel is (bv. tijdens intervisie).


Klik hier om het SOP van de OdyZeeschool in te zien.