Leerling toelaten tot het gespecialiseerd onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een handicap of stoornis hebben.

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op een van de Ozeo-scholen waartoe ook OdyZee behoort? Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind. U kunt de school van uw kind vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt.

De school waarop uw zoon of dochter zit vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Een samenwerkingsverband bestaat uit een samenwerking tussen reguliere scholen en scholen uit het speciaal onderwijs uit een bepaalde regio.

Wanneer het een aanmelding voor de brugklas VSO betreft dient u uw kind eerst aan te melden bij een reguliere VO school. Daar wordt, in overleg met de huidige basisschool, bepaald of er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd dient te worden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.  Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn of haar plek is in het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het gespecialiseerd onderwijs.

OdyZee werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

  • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren (PVOW)
  • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Kind Op 1
  • Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW)
  • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oosterschelde (SPVO)
  • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Reformatorisch Zeeland (Berseba)
  • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Reformatorisch Zeeland

Op bovenstaande is één uitzondering. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar de school een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen. OdyZee heeft met de Kliniekklassen een samenwerking met Emergis.

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Leerlingen worden echter alleen geplaatst indien de CvB hen passend binnen het SOP (schoolondersteuningsprofiel) acht. Het SOP van OdyZee vindt u op de pagina downloads.
Als de school vol is, mag de school een leerling weigeren. Het  moet voor ouders wel duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. Het beleid op OdyZee is dat de eerste aanmeldingen geplaatst worden, daarna werken we met een wachtlijst. Aanmeldingen moeten voor 1 mei binnen zijn. De school mag ook voorrangsregels toepassen. Dat doen we voor leerlingen die in de kliniekklassen onderwijs volgen en na behandeling een reguliere plaats op OdyZee moeten krijgen.

Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst. Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.